User Tools

Site Tools


0273102905-002905tilt-ya-head-back

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0273102905-002905tilt-ya-head-back [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
0273102905-002905tilt-ya-head-back [2019/02/18 02:25] (current)
thaoit
Line 49: Line 49:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​777037-0!canonical and timestamp 20181011012224 and revision id 41221030 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​777037-0!canonical and timestamp 20181011012224 and revision id 41221030
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h2 class="​knc-sapo">​Nếu kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ sự gi&​aacute;​m s&​aacute;​t từ nhiều ph&​iacute;​a,​ tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo (AI) c&​oacute;​ thể sẽ trở th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng cụ tiếp tay cho c&​aacute;​c mục đ&​iacute;​ch xấu, đặc biệt tại Trung Quốc.&​nbsp;</​h2>​ 
 +<div id="​ContentDetail"​ class="​knc-content">​ 
 +<​p>​Yoshua Bengio, một nh&​agrave;​ khoa học m&​aacute;​y t&​iacute;​nh người Canada, đồng thời l&​agrave;​ một trong những người ti&​ecirc;​n phong đưa <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​c&​ocirc;​ng nghệ AI</​a>​ ra đời đ&​atilde;​ b&​agrave;​y tỏ sự lo lắng về việc Trung Quốc đang sử dụng tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo để gi&​aacute;​m s&​aacute;​t người d&​acirc;​n v&​agrave;​ kiểm so&​aacute;​t ch&​iacute;​nh trị.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​Bengio đang l&​agrave;​ đồng s&​aacute;​ng lập c&​ocirc;​ng ty phần mềm AI c&​oacute;​ trụ sở tại Montreal, Canada v&​agrave;​ l&​agrave;​ người đứng đầu Viện thuật to&​aacute;​n Montreal, Canada. &​Ocirc;​ng rất lo ngại về việc c&​ocirc;​ng nghệ AI c&​oacute;​ thể bị lạm dụng để kiểm so&​aacute;​t h&​agrave;​nh vi của mọi người, thậm ch&​iacute;​ ảnh hưởng đến t&​acirc;​m tr&​iacute;​ của họ.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Bengio được mệnh danh l&​agrave;​ "cha đẻ" của deep learning c&​ugrave;​ng hai nh&​agrave;​ khoa học Yann LeCun v&​agrave;​ Geoff Hinton. C&​ocirc;​ng nghệ AI của Bengio sử dụng một mạng thần kinh m&​ocirc;​ phỏng c&​aacute;​ch hệ thống thần kinh của con người hoạt động để đưa ra c&​aacute;​c dự đo&​aacute;​n dựa tr&​ecirc;​n nguồn dữ liệu c&​oacute;​ sẵn.</​p>​ 
 +<​p>​Deep learning đ&​atilde;​ g&​oacute;​p c&​ocirc;​ng lớn trong sự ph&​aacute;​t triển của nhiều c&​ocirc;​ng nghệ như nhận dạng khu&​ocirc;​n mặt, xử l&​yacute;​ ng&​ocirc;​n ngữ tự nhi&​ecirc;​n,​ dịch thuật. Deep learning đ&​ograve;​i hỏi một lượng lớn dữ liệu để đ&​agrave;​o tạo AI. Đ&​oacute;​ c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ điều kh&​oacute;​ khăn với nhiều quốc gia nhưng với Trung Quốc th&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng. Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ một nước c&​oacute;​ số d&​acirc;​n đủ lớn v&​agrave;​ nguồn dữ liệu khổng lồ để thử nghiệm bất cứ thuật to&​aacute;​n AI n&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<​p>​Mặc d&​ugrave;​ vậy c&​aacute;​ch Trung Quốc sử dụng nguồn dữ liệu khổng lồ đ&​oacute;​ từ người d&​acirc;​n mới l&​agrave;​ điều đ&​aacute;​ng lo ngại.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​Trong một cuộc phỏng vấn, Bengio chia sẻ:&​nbsp;<​em>"​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ kịch bản giống tiểu thuyết Big Brother 1984. T&​ocirc;​i nghĩ rằng n&​oacute;​ ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng trở n&​ecirc;​n đ&​aacute;​ng sợ hơn"​.</​em></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Ch&​iacute;​nh phủ Trung Quốc đ&​atilde;​ bắt đầu sử dụng c&​aacute;​c m&​aacute;​y quay an ninh tr&​ecirc;​n đường phố hay m&​aacute;​y quay giấu k&​iacute;​n để nhận dạng khu&​ocirc;​n mặt v&​agrave;​ theo d&​otilde;​i ch&​iacute;​nh người d&​acirc;​n ở nơi c&​ocirc;​ng cộng. Th&​ocirc;​ng qua nguồn dữ liệu n&​agrave;​y,​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ chức tr&​aacute;​ch Trung Quốc c&​oacute;​ thể t&​igrave;​m kiếm nhanh một người khả nghi trong cả biển người rộng lớn hay truy t&​igrave;​m người g&​acirc;​y ra tai nạn,&​hellip;​Nước n&​agrave;​y cũng lập một nền tảng chia sẻ th&​ocirc;​ng tin để ph&​aacute;​t hiện những kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng vi phạm c&​oacute;​ trong danh s&​aacute;​ch đen v&​agrave;​ bị cấm di chuyển tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c phương tiện giao th&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<div id="​admzone480457">&​nbsp;​Thoạt nghe tất cả những mục đ&​iacute;​ch tr&​ecirc;​n l&​agrave;​ đ&​uacute;​ng đắn nhưng kh&​oacute;​ c&​oacute;​ thể d&​aacute;​m chắc mọi thứ hoạt động dựa tr&​ecirc;​n bộ quy tắc thống nhất v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ sự thao t&​uacute;​ng.</​div>​ 
 +<​p>​Bengio khẳng định:&​nbsp;<​em>"​Việc sử dụng khu&​ocirc;​n mặt để theo d&​otilde;​i một ai đ&​oacute;​ cần được kiểm so&​aacute;​t chặt chẽ hơn"​.</​em></​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode active">​ 
 +<​div>​Tất nhi&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng chỉ Bengio b&​agrave;​y tỏ sự lo ngại về c&​aacute;​ch Trung Quốc sử dụng AI để gi&​aacute;​m s&​aacute;​t người d&​acirc;​n. Tỷ ph&​uacute;​ George Soros mới đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ c&​oacute;​ một b&​agrave;​i ph&​aacute;​t biểu tại Diễn đ&​agrave;​n kinh tế Thế giới v&​agrave;​o h&​ocirc;​m 24/1 nhấn mạnh những rủi ro khi một quốc gia sử dụng AI để đe dọa quyền tự do d&​acirc;​n sự v&​agrave;​ quyền của người thiểu số.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Kh&​ocirc;​ng chỉ c&​oacute;​ mối lo li&​ecirc;​n quan đến nh&​agrave;​ cầm quyền của một quốc gia, dữ liệu người d&​ugrave;​ng do c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty c&​ocirc;​ng nghệ nắm giữ cũng l&​agrave;​ một vấn đề đ&​aacute;​ng lưu t&​acirc;​m kh&​aacute;​c. Bengio cho rằng, việc ph&​aacute;​t triển AI một c&​aacute;​ch c&​oacute;​ tr&​aacute;​ch nhiệm sẽ buộc c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty c&​ocirc;​ng nghệ lớn phải thay đổi c&​aacute;​ch vận h&​agrave;​nh. B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;​ cần c&​oacute;​ những khung ph&​aacute;​p l&​yacute;​ chặt chẽ hơn để hướng c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty c&​ocirc;​ng nghệ tu&​acirc;​n thủ luật hơn, kh&​ocirc;​ng lạm dụng dữ liệu người d&​ugrave;​ng cho c&​aacute;​c mục đ&​iacute;​ch kh&​aacute;​c ngo&​agrave;​i việc n&​acirc;​ng cao trải nghiệm sản phẩm.</​p>​ 
 +<​p>​Cha đẻ của AI tin rằng, c&​oacute;​ nhiều c&​aacute;​ch kh&​aacute;​c nhau để phần mềm deep learning ứng dụng cho mục đ&​iacute;​ch tốt. Mới đ&​acirc;​y,​ Bengio tiết lộ đang tham gia một dự &​aacute;​n sử dụng AI để tạo ra h&​igrave;​nh ảnh thực tế tăng cường, m&​ocirc;​ phỏng những điều c&​oacute;​ thể xảy ra do t&​aacute;​c động của biến đổi kh&​iacute;​ hậu v&​agrave;​ thảm họa tự nhi&​ecirc;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n Bengio cũng cảnh b&​aacute;​o rằng, việc triển khai AI sẽ khiến t&​igrave;​nh trạng thất nghiệp diễn ra mạnh mẽ hơn tr&​ecirc;​n quy m&​ocirc;​ to&​agrave;​n cầu. B&​ugrave;​ lại th&​agrave;​nh quả từ hiệu suất c&​ocirc;​ng việc, tiết kiệm chi ph&​iacute;​ nh&​acirc;​n lực sẽ rất lớn. &​Ocirc;​ng nhấn mạnh, ch&​iacute;​nh phủ c&​aacute;​c nước cần chủ động t&​igrave;​m kiếm giải ph&​aacute;​p cho vấn đề n&​agrave;​y trước khi t&​iacute;​nh đến việc triển khai c&​aacute;​c <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​s&​aacute;​ng kiến AI</​a>​ tr&​ecirc;​n quy m&​ocirc;​ lớn.</​p>​ 
 +<​p><​em>"​Nếu c&​ocirc;​ng nghệ ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng hiện đại, ngo&​agrave;​i những ảnh hưởng kh&​aacute;​c,​ n&​oacute;​ c&​oacute;​ thể sẽ dẫn tới nguy cơ tập trung quyền lực v&​agrave;​ sự gi&​agrave;​u c&​oacute;​ về một ph&​iacute;​a. Điều đ&​oacute;​ l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​ocirc;​ng bằng cho cả x&​atilde;​ hội v&​agrave;​ mọi người"</​em>,​ Bengio nhấn mạnh.</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0273102905-002905tilt-ya-head-back.txt · Last modified: 2019/02/18 02:25 by thaoit