User Tools

Site Tools


0273001909-001909marcilly-le-ch-tel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0273001909-001909marcilly-le-ch-tel [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
0273001909-001909marcilly-le-ch-tel [2019/02/18 06:16] (current)
thaoit
Line 39: Line 39:
 </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần. </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 </​td></​tr></​div>​ </​td></​tr></​div>​
 +<div class="​kbwc-header clearfix">​ 
 +<h1 class="​kbwc-title clearfix">​Nh&​acirc;​n l&​uacute;​c Huawei gặp kh&​oacute;,​ Samsung mạnh tay đầu tư cho bộ phận hạ tầng 5G</​h1>​ 
 +<div class="​kbwc-socials">​ 
 +<div class="​fb-like fb_iframe_widget"​ data-href="​http://​genk.vn/​nhan-luc-huawei-gap-kho-samsung-manh-tay-dau-tu-cho-bo-phan-ha-tang-5g-20190216152138674.chn"​ data-layout="​button_count"​ data-action="​like"​ data-size="​small"​ data-show-faces="​false"​ data-share="​false">​Theo tuy&​ecirc;​n bố của c&​ocirc;​ng ty, Samsung dự định đầu tư đến 22 tỷ USD v&​agrave;​o c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ mới, trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ cả 5G, đồng thời chuyển một số nh&​acirc;​n sự c&​oacute;​ năng lực sang bộ phận hạ tầng viễn th&​ocirc;​ng.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​kbwcb-left-wrapper content">​ 
 +<div class="​klw-new-content clearfix">​ 
 +<div class="​fr w640">​ 
 +<div id="​ContentPlaceHolder1_ContentPlaceHolder1_ctrNewsDetail_lstRelation"​ class="​knc-relate-wrapper">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div data-check-position="​genk_body_start">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div id="​ContentDetail"​ class="​knc-content">​ 
 +<​p>​Theo c&​aacute;​c quan chức của Samsung Electronics cũng như c&​aacute;​c gi&​aacute;​m đốc trong ng&​agrave;​nh,​ c&​ocirc;​ng ty đang r&​oacute;​t nhiều nguồn lực v&​agrave;​o mảng kinh doanh thiết bị mạng lưới viễn th&​ocirc;​ng của m&​igrave;​nh,​ nhằm tận dụng cơ hội khi c&​aacute;​c lo ngại về an ninh đối với h&​atilde;​ng Huawei của Trung Quốc ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng gia tăng.</​p>​ 
 +<​p>​Hai nguồn tin từ Samsung của Reuters cho biết, c&​ocirc;​ng ty đang chuyển dịch h&​agrave;​ng loạt l&​atilde;​nh đạo v&​agrave;​ một số nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n c&​oacute;​ năng lực từ mảng <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​thiết bị cầm tay</​a>​ sang bộ phận mạng lưới viễn th&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng cũng đang nhận ra những nỗ lực của Samsung nhằm biến m&​igrave;​nh th&​agrave;​nh một nh&​agrave;​ cung cấp h&​agrave;​ng đầu cho mạng viễn th&​ocirc;​ng 5G v&​agrave;​ thu hẹp khoảng c&​aacute;​ch với người dẫn đầu thị trường Huawei cũng như c&​aacute;​c đối thủ nặng k&​yacute;​ kh&​aacute;​c như Ericsson v&​agrave;​ Nokia.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​Theo Reuters, gi&​aacute;​m đốc c&​ocirc;​ng nghệ của nh&​agrave;​ mạng Orange Ph&​aacute;​p,​ Mari-No&​euml;​lle J&​eacute;​go-Laveissi&​egrave;​re,​ khi đến thăm Nhật Bản v&​agrave;​o năm ngo&​aacute;​i đ&​atilde;​ rất ấn tượng về tốc độ chuẩn bị cho 5G tại đ&​acirc;​y,​ khi sử dụng c&​aacute;​c thiết bị thay thế từ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ sản xuất kh&​aacute;​c,​ bao gồm cả Samsung.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Một nguồn tin giấu t&​ecirc;​n trong ng&​agrave;​nh viễn th&​ocirc;​ng cho biết: "<​em>​Tại thời điểm n&​agrave;​y,​ Samsung đang đẩy mạnh nỗ lực của m&​igrave;​nh ở ch&​acirc;​u &​Acirc;​u</​em>​."</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Tận dụng thời cơ từ kh&​oacute;​ khăn của Huawei</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Hiện tại Huawei đang phải đối mặt với c&​aacute;​c c&​aacute;​o buộc từ Mỹ v&​agrave;​ một số quốc gia ch&​acirc;​u &​Acirc;​u khi cho rằng thiết bị của họ c&​oacute;​ thể bị sử dụng để do th&​aacute;​m. &​Uacute;​c v&​agrave;​ New Zealand cũng ủng hộ Mỹ khi cấm sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G, v&​agrave;​ nhiều quốc gia ch&​acirc;​u &​Acirc;​u cũng đang xem x&​eacute;​t lệnh cấm với h&​atilde;​ng n&​agrave;​y. Huawei li&​ecirc;​n tục phủ nhận thiết bị của m&​igrave;​nh g&​acirc;​y ra c&​aacute;​c t&​aacute;​c động về an ninh.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​Điều n&​agrave;​y mang lại cho Samsung một cơ hội trời cho. Th&​ocirc;​ng thường, c&​aacute;​c h&​atilde;​ng viễn th&​ocirc;​ng sẽ sử dụng ch&​iacute;​nh nh&​agrave;​ cung cấp thiết bị 4G để n&​acirc;​ng cấp l&​ecirc;​n 5G nhằm tối thiểu h&​oacute;​a chi ph&​iacute;​ khi tận dụng được c&​aacute;​c thiết bị hiện tại. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ c&​aacute;​c &​aacute;​p lực ch&​iacute;​nh trị đ&​atilde;​ buộc nhiều h&​atilde;​ng phải thay đổi.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Một nguồn tin giấu t&​ecirc;​n từ Samsung cho biết: "<​em>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đang củng cố mảng kinh doanh thiết bị viễn th&​ocirc;​ng của m&​igrave;​nh để tận dụng cơ hội thị trường tại thời điểm Huawei đang trở th&​agrave;​nh t&​acirc;​m điểm cho c&​aacute;​c lo ngại về vấn đề an ninh</​em>​."</​p>​ 
 +<​p>​Trong khi t&​igrave;​m kiếm c&​aacute;​c động lực tăng trưởng mới, đặc biệt khi doanh số mảng chip v&​agrave;​ smartphone của c&​ocirc;​ng ty bắt đầu sụt giảm, Samsung dự định đầu tư 22 tỷ USD v&​agrave;​o c&​ocirc;​ng nghệ di động 5G v&​agrave;​ c&​aacute;​c lĩnh vực kh&​aacute;​c trong 5 năm tới. C&​ocirc;​ng ty từ chối tiết lộ phần vốn đầu tư cụ thể d&​agrave;​nh cho 5G v&​agrave;​ c&​aacute;​c lĩnh vực kh&​aacute;​c &ndash; bao gồm tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo, c&​ocirc;​ng nghệ dược phẩm sinh học v&​agrave;​ c&​aacute;​c bộ phận điện tử tự động h&​oacute;​a.</​p>​ 
 +<div id="​admzone480457">&​nbsp;<​strong>​Cơ hội từ Ấn Độ cho Samsung&​nbsp;</​strong></​div>​ 
 +<​p>​Hiện Samsung đang đ&​agrave;​m ph&​aacute;​n với nh&​agrave;​ mạng Reliance Jio để n&​acirc;​ng cấp mạng lưới của họ l&​ecirc;​n 5G. Đ&​acirc;​y được xem như th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng lớn nhất đối với bộ phận mạng viễn th&​ocirc;​ng của họ cho tới nay &ndash; trở th&​agrave;​nh nh&​agrave;​ cung cấp ch&​iacute;​nh cho một nh&​agrave;​ mạng mới nổi.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​Ngo&​agrave;​i ra Samsung c&​ograve;​n c&​oacute;​ c&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng kh&​aacute;​c tại Mỹ, như h&​atilde;​ng AT&​amp;​T,​ Verizon v&​agrave;​ Sprint, v&​agrave;​ đều c&​oacute;​ hợp đồng thiết bị 5G với cả ba nh&​agrave;​ mạng n&​agrave;​y. Tuy nhi&​ecirc;​n chưa r&​otilde;​ mức độ của c&​aacute;​c hợp đồng n&​agrave;​y như thế n&​agrave;​o. C&​ocirc;​ng ty cũng b&​aacute;​n thiết bị cho c&​aacute;​c nh&​agrave;​ mạng ở H&​agrave;​n Quốc v&​agrave;​ hiện đang hợp t&​aacute;​c với c&​aacute;​c nh&​agrave;​ mạng di động Nhật Bản để thử nghiệm thiết bị 5G.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Theo h&​atilde;​ng Eugene Investment &amp; Securities, lợi nhuận hoạt động từ mảng kinh doanh viễn th&​ocirc;​ng của Samsung năm ngo&​aacute;​i đạt 775 triệu USD. Trong khi đ&​oacute;,​ với Nokia, con số n&​agrave;​y l&​agrave;​ 1,2 tỷ Euro (khoảng 1,4 tỷ USD) v&​agrave;​ với Ericsson, bộ phận n&​agrave;​y mang lại 2,1 tỷ USD. C&​aacute;​c con số từ Huawei kh&​ocirc;​ng được tiết lộ.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​C&​aacute;​c th&​aacute;​ch thức đối với mảng kinh doanh thiết bị viễn th&​ocirc;​ng</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Một kh&​oacute;​ khăn lớn đối với Samsung l&​agrave;​ việc thu h&​uacute;​t t&​agrave;​i năng giữa l&​uacute;​c thiếu hụt kỹ sư phần mềm tại H&​agrave;​n Quốc. Ch&​iacute;​nh chủ tịch Lee của tập đo&​agrave;​n đ&​atilde;​ phải thừa nhận điều n&​agrave;​y trong buổi gặp với thủ tướng H&​agrave;​n Quốc đầu năm nay. "<​em>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cần nhiều kỹ sư phần mềm v&​agrave;​ muốn hợp t&​aacute;​c với ch&​iacute;​nh phủ để t&​igrave;​m kiếm c&​aacute;​c t&​agrave;​i năng đ&​oacute;</​em>​."</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​Theo một quan chức ch&​iacute;​nh phủ, hiện bộ phận mạng viễn th&​ocirc;​ng của Samsung đang c&​oacute;​ gần 5.000 nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n. Nh&​agrave;​ ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch Kim Young-woo tại SK Securities, ước t&​iacute;​nh Samsung cần tuyển từ 1.000 đến 1.500 cho bộ phận thiết bị 5G trong năm nay.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Ngo&​agrave;​i ra, canh bạc của Samsung vẫn c&​ograve;​n rất rủi ro v&​igrave;​ đặc t&​iacute;​nh d&​agrave;​i hạn của việc đầu tư v&​agrave;​o <a href="​http://​knstech.net">​mảng thiết bị viễn th&​ocirc;​ng</​a>​. Điều đ&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ c&​aacute;​c thay đổi sẽ đến rất chậm chạp. Hiện tại, bất chấp việc Huawei đang gặp kh&​oacute;​ khăn, cả Ericsson v&​agrave;​ Nokia đều c&​oacute;​ rất &​iacute;​t tăng trưởng về doanh số. Hiện cả hai c&​ocirc;​ng ty đều đang trong thời kỳ cắt giảm chi ph&​iacute;,​ ngay cả khi đang c&​oacute;​ cơ hội từ nhu cầu 5G v&​agrave;​ đối thủ lớn nhất của họ đang chững lại.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ Samsung đang hướng tới mục ti&​ecirc;​u d&​agrave;​i hạn. Trong th&​aacute;​ng 12 năm ngo&​aacute;​i,​ họ đ&​atilde;​ đồng &​yacute;​ k&​eacute;​o d&​agrave;​i việc hợp t&​aacute;​c với Ủy ban Olympic Quốc tế tới năm 2028 v&​agrave;​ mở rộng khoản t&​agrave;​i trợ của m&​igrave;​nh cho c&​ocirc;​ng nghệ 5G.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0273001909-001909marcilly-le-ch-tel.txt · Last modified: 2019/02/18 06:16 by thaoit