User Tools

Site Tools


0271601050-001050gi-u

Tiền giấy, biểu tượng hiện đại cho "tài sản vật chất"
Sách như một biểu tượng của "giàu có về tinh thần"

Giàu là sự sở hữu các vật chất, tài sản có giá trị. Một cá nhân, cộng đồng, vùng hoặc quốc gia có nhiều tài sản hoặc tài nguyên như vậy được gọi là giàu có.

Khái niệm về giàu thường phổ biến trong các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong kinh tế học phát triển. Tuy vậy khái niệm về giàu thường phụ thuộc vào văn phạm, vì định nghĩa về giàu không có sự thống nhất trên thế giới. Nhìn chung, các nhà kinh tế học định nghĩa giàu là "bất cứ thứ gì có giá trị", rất nhiều cá nhân và văn phạm khác nhau có các định nghĩa khác nhau về giàu.[1] Định nghĩa sự giàu có có thể là một quá trình có tính định hướng với những ý nghĩa đạo đức khác nhau, vì việc tối đa hóa tài sản thường được coi là một mục tiêu hoặc được coi là một nguyên tắc quy chuẩn của chính nó.

Định nghĩa về sự giàu có của Liên Hiệp Quốc là một thước đo tiền tệ bao gồm tổng tài sản tự nhiên, con người và tài sản vật chất.[2][3] Tài sản tự nhiên bao gồm đất đai, rừng, năng lượng và khoáng sản. Nguồn nhân lực là giáo dục và kỹ năng của người dân. Vốn vật chất (hoặc "sản xuất") bao gồm những thứ như máy móc, nhà cửa và công trình hạ tầng xã hội.

0271601050-001050gi-u.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)