User Tools

Site Tools


0269100300-000300barraba

Barraba (phát /ˈbærəbə/)[2] là một thị trấn ở khu vực New England ở miền bắc New South Wales, Úc. Nơi đây là trước đây là trung tâm của Khu vực chính quyền địa phương Barraba Shire, nhưng phần lớn khu vục này, bao gồm Barraba, được sát nhập vào khu vực Hội đồng Tamworth trong năm 2004. Trong lần điều tra dân số năm 2006, Barraba có 1.161 người.[1] Nó là một phần của khu vực Bundarra-Barraba Bird, là nơi quan trọng trong việc bảo tồn loài Xanthomyza phrygia đang có nguy cơ tuyệt chủng.

0269100300-000300barraba.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)