User Tools

Site Tools


0263302215-002215peltodoris-nobilis

Peltodoris nobilis, tên thông dụng là dưa hấu biển, là một loài sên biển màu, một nhóm con sên biển dorid, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae. Loài này trước đây được đặt vào chi Anisodoris và trong thời gian dài có tên là Anisodoris nobilis. Sau đó là tên Diaulula nobilis. Loài này có mùi chanh dễ chịu khi đụng phải.

Loài này phân bố ở đông Thái Bình Dương từ Alaska đến Baja California. Nó ăn sponges.

Behrens D.W., 1980, Pacific Coast Nudibranchs: a guide to the opisthobranchs of đông bắc Pacific, Sea Challenger Books, Washington

  • Sea Slug Forum, loài fact sheet: [1]
  • Slug Site: [2]

Phương tiện liên quan tới Anisodoris nobilis tại Wikimedia Commons

0263302215-002215peltodoris-nobilis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)