User Tools

Site Tools


0239102836-002836taringa-chi-s-n-bi-n

Taringa là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.

Các loài trong chi Taringa bao gồm[4]:

 • Taringa aivica Marcus & Marcus, 1967
 • Taringa armata Swennen, 1961
 • Taringa ascitica Ortea, Perez & Llera, 1982
 • Taringa bacalladoi Ortea, Perez & Llera, 1982
 • Taringa caudata Farran, 1905
 • Taringa faba Ballesteros, Llera & Ortea, 1985
 • Taringa halgerda Gosliner & Behrens, 1998
 • Taringa luteola Kelaart, 1858
 • Taringa millegrana Alder & Hancock, 1854
 • Taringa oleica Ortea, Perez & Llera, 1982
 • Taringa pinoi Perrone, 1985
 • Taringa tarifaensis Garcia-Gomez, Cervera & Garcia-Martin, 1993
 • Taringa telopia Marcus, 1955 (type loài)
 • Taringa tritorquis Ortea, Perez & Llera, 1982

Đồng nghĩa:

 • Taringa fanabensis Ortea & Martínez, 1992 là một đồng nghĩa của Taringa millegrana

Phương tiện liên quan tới Taringa tại Wikimedia Commons

0239102836-002836taringa-chi-s-n-bi-n.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)