User Tools

Site Tools


0212301311-001311h-r-a-da

Họ Rùa da (danh pháp khoa học: Dermochelyidae) là một họ rùa biển, hiện chỉ có 1 loài còn sinh tồn duy nhất là rùa da (Dermochelys coriacea). Họ này được xếp trong siêu họ Rùa da (Dermochelyoidea) hoặc siêu họ Rùa biển (Chelonioidea) nghĩa rộng. Họ này còn chứa một số loài chỉ biết đến từ các hóa thạch.

Họ này chứa các chi sau[1]:

0212301311-001311h-r-a-da.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)