User Tools

Site Tools


0205000866-000866discodoris

Discodoris là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.

Các loài trong chi Discodoris bao gồm:[1][2][3]

 • Discodoris boholiensis Bergh, 1877
 • Discodoris concinna Alder & Hancock, 1864
 • Discodoris confusa Ballesteros, Llera & Ortea, 1985
 • Discodoris edwardsi Vayssière, 1902
 • Discodoris erubescens Bergh, 1884
 • Discodoris evelinae Marcus, 1955
 • Discodoris fragilis Alder & Hancock, 1864
 • Discodoris ketos Ev. & Er. Marcus, 1967
 • Discodoris lilacina Gould, 1852
 • Discodoris maculosa Bergh, 1884
 • Discodoris mauritiana Bergh, 1889
 • Discodoris millegrana Alder & Hancock, 1854
 • Discodoris palma Allan, 1933
 • Discodoris patriziae Perrone, 1991
 • Discodoris porri Vérany, 1846
 • Discodoris punctifera Abraham, 1877
 • Discodoris rosi Ortea, 1979
 • Discodoris rubens Vayssière, 1919
 • Discodoris schmeltziana Bergh, 1880
 • Discodoris sordii Perrone, 1990
 • Discodoris stellifera Ihering in Vayssière, 1904

Đồng nghĩa:

0205000866-000866discodoris.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)