User Tools

Site Tools


0190700153-000153aphelodoris-brunnea

Aphelodoris brunnea là một loài thuộc sên biển thuộc liên họ Dorididae. Nó là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Discodorididae.

Đây là loài đặc hữu của Nam Phi nơi nó được biết đến từ vịnh Buffels gần mũi Point đến miền đông London. Nó phổ biến ở ngoài khơi Port Elizabeth và được tìm thấy ở khu vực thủy triều thấp đến 15 m[1].

0190700153-000153aphelodoris-brunnea.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)