User Tools

Site Tools


0186200089-000089aldisa-albatrossae

Aldisa albatrossae là một loài sên biển mang trần thuộc liên họ Doridoidea, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Dorididae. Loài này phân bố ở độ sâu từ 3-72 mét từ Okinawa, đến Philippines và bắc Sulawesi. Chiều dài từ 1,1 đến 2,2 cm.

  • Dữ liệu liên quan tới Aldisa albatrossae tại Wikispecies
  • Elwood, H.R.; Valdés, Á., & Gosliner, T.M. (2000). “Two new species of Aldisa Bergh, 1878 (Mollusca, Nudibranchia) from the Tropical Indo-Pacific”. Proceedings of the California Academy of Sciences, 52 (14): 171–181. 
  • NAKANO, RIE. (2004): "Opisthobranchs of Japan Islands" 304 pp.; Rutles, Inc. [In Japanese].
  • ONO, Atsushi (2004): "Opisthobranchs of Ryukyu Islands" 304 pp.; Rutles, Inc. [In Japanese].
0186200089-000089aldisa-albatrossae.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)