User Tools

Site Tools


0169600233-000233atagema

Atagema là một chi sên biển, các con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea đặc biệt. Chúng là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Dorididae.

Các loài được miêu tả trong chi này cho đến nay bao gồm[1],[2]:

  • Atagema alba (O'Donoghue, 1927) hunchback doris
  • Atagema carinata Quoy & Gaimard, 1832
  • Atagema gibba Pruvot-Fol, 1951
  • Atagema intecta Kelaart, 1858
  • Atagema osseosa Kelaart, 1859
  • Atagema prea Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967
  • Atagema quadrimaculata Collier, 1963
  • Atagema rugosa Pruvot-Fol, 1951 rugby-ball dorid, spined dorid
  • Atagema spongiosa Kelaart, 1858
0169600233-000233atagema.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)