User Tools

Site Tools


0169501506-001506indirana

Indirana là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ranixalidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 10 loài và 60% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1] Chúng đều là loài đặc hữu của Ấn Độ.[2]

Chi Indirana gồm các loài sau:

  • Indirana beddomii (Günther, 1876).
  • Indirana brachytarsus (Günther, 1876).
  • Indirana diplosticta (Günther, 1876).
  • Indirana gundia (Dubois, 1986).
  • Indirana leithii (Boulenger, 1888).
  • Indirana leptodactyla (Boulenger, 1882).
  • Indirana longicrus (Rao, 1937).
  • Indirana phrynoderma (Boulenger, 1882).
  • Indirana semipalmata (Boulenger, 1882).
  • Indirana tenuilingua Rao, 1937.
0169501506-001506indirana.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)