User Tools

Site Tools


0165902323-002323pleurotaceae

Pleurotaceae là một họ nấm có kích thước nhỏ đến vừa, chứa 6 chi và 94 loài.[1] Các thành viên của Pleurotaceae có thể bị nhầm lẫn là thành viên của Omphalotaceae. Có lẽ thành viên được biết đến nhiều nhất là nấm sò Pleurotus ostreatus.

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 549. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0165902323-002323pleurotaceae.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)