User Tools

Site Tools


0165301054-001054gilbertsonia-angulipora

Gilbertsonia là một chi nấm thuộc họ Fomitopsidaceae. Là một chi đơn loài, nó chứa loài duy nhất Gilbertsonia angulipora.[1]

  1. ^ Parmasto E. (2001). “Gilbertsonia, a new genus of polpores (Hymenomycetes, Basidiomycota)”. Harvard Papers in Botany 6 (1): 179–82. 
0165301054-001054gilbertsonia-angulipora.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)