User Tools

Site Tools


0164502261-002261physalacriaceae

Physalacriaceae là một họ nấm trong bộ Agaricales. Các loài trong họ này phân phân bố rộng khắp, chủ yếu được tìm thấy trong các vùng nhiệt đới, đặc biệt ở Đông Nam Á và Úc.[1] Các nghiên cứu phân tử đề xuất rằng Physalacria, trước đây là chi duy nhất trong họ này, có quan hệ với chi Flammulina, Xerula và có thể với Armillaria.[2][3][4]

  1. ^ Cannon PF, Kirk PM. (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. tr. 277–78. ISBN 0-85199-827-5. 
  2. ^ Dentinger BTM, McLaughlin DJ. (2006). “Reconstructing the Clavariaceae using nuclear large subunit rDNA sequences and a new genus segregated from Clavaria”. Mycologia 98 (5): 746–62. PMID 17256578. doi:10.3852/mycologia.98.5.746. 
  3. ^ Moncalvo JM, Vilgalys R, Redhead SA, Johnson JE, James TY, Catherine Aime M, Hofstetter V, Verduin SJ, Larsson E, Baroni TJ, Greg Thorn R, Jacobsson S, Clémençon H, Miller OK. (2002). “One hundred and seventeen clades of euagarics”. Molecular Phylogenetics and Evolution 23 (3): 357–400. PMID 12099793. doi:10.1016/S1055-7903(02)00027-1. 
  4. ^ Wilson AW, Desjardin DE. (2005). “Phylogenetic relationships in the gymnopoid and marasmioid fungi (Basidiomycetes, euagarics clade)”. Mycologia 97 (3): 667–79. PMID 16392255. doi:10.3852/mycologia.97.3.667. 
0164502261-002261physalacriaceae.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)