User Tools

Site Tools


0164202763-002763stephanopus

Stephanopus là một chi nấm in the Cortinariaceae.[1] Chi này chứa 5 loài được tìm thấy ở South America.[2]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 664. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  2. ^ Moser M, Horak E. (1975). “Cortinarius und nahe verwandte Gattungen in Südamerika”. Beihefte zur Nova Hedwigia (bằng tiếng Đức) 52: 520. 
0164202763-002763stephanopus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)