User Tools

Site Tools


0163900607-000607climacodon

Climacodon là một chi nấm thuộc họ Phanerochaetaceae. Chi này phân bố rộng khắp và có sáu loài. [1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 151. ISBN 9780851998268. 
0163900607-000607climacodon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)