User Tools

Site Tools


0162903130-003130volvopluteus

Volvopluteus là một chi nấm hoại sinh thuộc họ Pluteaceae. Chi này từng được gộp vào chi Volvariella vì cả hai có một số đặc điểm hình thái học chung.[1]Nghiên cứu phát sinh loài dựa trên dữ liệu ADN đã cho thấy Volvopluteus có họ hàng gần với Pluteus và đều được xếp vào họ Pluteaceae, còn Volvariella không liên quan chặt chẽ đến chi nào[2] và vị trí của nó trong Agaricales vẫn chưa chắc chắn.[1]

Mối quan hệ phát sinh loài giữa các loài Volvopluteus theo dữ liệu ITS. Dựa trên kết quả của Justo et al.[3]

Bốn loài hiện được công nhận thuộc về chi Volvopluteus:

Những loài khác có thể thuộc về Volvopluteus (dựa trên đặc điểm hình thái học):

  1. ^ a ă Justo A, Vizzini A, Minnis AM, Menolli Jr. N, Capelari M, Rodríguez O, Malysheva E, Contu M, Ghignone S, Hibbett DS. (2011). “Phylogeny of the Pluteaceae (Agaricales, Basidiomycota): Taxonomy and character evolution”. Fungal Biology 115 (1): 1–20. PMID 21215950. doi:10.1016/j.funbio.2010.09.012. 
  2. ^ Moncalvo JM, Vilgalys R, Redhead SA, Johnson JE, James TY, Catherine Aime M, Hofstetter V, Verduin SJ, Larsson E, Baroni TJ, Greg Thorn R, Jacobsson S, Clémençon H, Miller OK Jr. (2002). “One hundred and seventeen clades of euagarics”. Molecular Phylogenetics and Evolution 23 (3): 357–400. PMID 12099793. doi:10.1016/S1055-7903(02)00027-1. 
  3. ^ Alfredo Justo, Andrew M. Minnis, Stefano Ghignone, Nelson Menolli Jr., Marina Capelari, Olivia Rodríguez, Ekaterina Malysheva, Marco Contu, Alfredo Vizzini (2011). “Species recognition in Pluteus and Volvopluteus (Pluteaceae, Agaricales): morphology, geography and phylogeny” (PDF). Mycological Progress 10 (4): 453–479. doi:10.1007/s11557-010-0716-z. 
0162903130-003130volvopluteus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)