User Tools

Site Tools


0162802260-002260physalacria

Physalacrialà một chi nấm trong họ Physalacriaceae. Chi này chứa 30 loài phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới của Nam Bán cầu.[2]

  1. ^ Peck CH. (1882). “Fungi in wrong gener”. Bulletin of the Torrey Botanical Club 9 (1): 1–4. JSTOR 2476912. doi:10.2307/2476912. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 533. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0162802260-002260physalacria.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)