User Tools

Site Tools


0162302768-002768stereum-hirsutum

Stereum hirsutum là một loài nấm gây hại cho thực vật. S. hirsutum đến lượt nó lại là ký sinh của một số loài nấm khác như Tremella aurantia.[1]S. hirsutum sống trên thân và cành gỗ chết của các loại gỗ cứng và cây tùng bách.[2]

  1. ^ C. Michael Hogan. 2009
  2. ^ USDA. 2009
0162302768-002768stereum-hirsutum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)