User Tools

Site Tools


0162200493-000493ceriporia

Ceriporia là một chi nấm thuộc họ Phanerochaetaceae. Chi này phân bố rộng khắp và có 22 loài.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 129. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0162200493-000493ceriporia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)