User Tools

Site Tools


0159900347-000347bondarcevomyces-taxi

Bondarcevomyces là một chi nấm trong họ Tapinellaceae.[2] Đây là chi đơn loài, chứa một loài Bondarcevomyces taxi, được tìm thấy ở châu Á.[3]

  1. ^ Bondarcevomyces taxi (Bondartsev) Parmasto 1999”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2010. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 98. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  3. ^ Parmasto E, Parmasto I. (1999). “Bondarcevomyces, a new genus of polypores (Hymenomycetes, Basidiomycota)”. Mycotaxon 70: 219–25. 
0159900347-000347bondarcevomyces-taxi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)