User Tools

Site Tools


0159001770-001770li-n-h-b-m-ph-ng

Liên họ Bướm phượng (danh pháp khoa học Papilionoidea) gồm tất cả các loại bướm trừ bướm nhảy và Hedyloidea giống bướm đêm.

Đặc điểm của các loài bướm trong liên họ này như:

  • Thân nhỏ hơn và ít giống với bướm đêm.
  • Cánh lớn hơn.
  • Râu thẳng.
  • Sâu không làm kén để ở.
  • Nhộng có góc cạnh hơn tròn.

Vị trí phát sinh loài được đề xuất như sau:[1]

Có 5 họ được xác định rõ ràng:

Trong các phân họ của Nymphalidae, chỉ có Morphinae và Satyrinae có thể là cận ngành, nhưng chúng tạo thành một nhóm/nhánh rõ rệt với nhóm Charaxinae.[2]

  1. ^ Tree of Life Accessed tháng 1 năm 2007
  2. ^ Gerardo Lamas (2008) Systematics of butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea) in the world: current state and future perspectives (in Spanish). In: Jorge Llorente-Bousquets and Analía Lanteri (eds.) Contribuiciones taxonómicas en ordens de insectos hiperdiversos. Mexico City: UNAM. các trang 57-70.
0159001770-001770li-n-h-b-m-ph-ng.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)