User Tools

Site Tools


0156300246-000246auriscalpium-villipes

Auriscalpium villipes là một loài nấm trong họ họ Auriscalpiaceae của bộ Russulales. Loài nấm này mọc trên cây gỗ chết và được tìm thấy ở Nam Mỹ (Brazil)[2] và Mexico.[3]

  1. ^ Auriscalpium villipes (Lloyd) Snell & E.A. Dick 1958”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2010. 
  2. ^ Meijer, Andre A. R. De; Baird, Richard E. (1992). “Macromycetes from the state of Parana, Brazil: 3. Stipitate hydnums”. Arquivos de Biologia e Tecnologia (Curitiba) 35 (4): 635–40. ISSN 0365-0979. 
  3. ^ Andrade, Rene H.; Chacon, Santiago; Sanchez-Vazquez, Jose E. (1996). “Study about the fungi (macromycetes) from three coffee plantations in Tapachula, Chiapas (Mexico)”. Revista Mexicana de Micologia (bằng tiếng Tây Ban Nha) 12: 79–88. ISSN 0187-3180. 
0156300246-000246auriscalpium-villipes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)