User Tools

Site Tools


0155301866-001866lyophyllopsis

Lyophyllopsis là một chi nấm trong họ Lyophyllaceae. Đây là chi đơn loài, chứa một loài Lyophyllopsis keralensis, được tìm thấy ở Ấn Độ.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 395. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0155301866-001866lyophyllopsis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)