User Tools

Site Tools


0155001355-001355halocyphina-villosa

Halocyphina là một chi nấm trong họ Niaceae. Đây là chi đơn loài, chứa một loài Halocyphina villosa, loài nấm biển được tìm thấy ở USA.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 300. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0155001355-001355halocyphina-villosa.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)