User Tools

Site Tools


0153701867-001867lyophyllum

Lyophyllum là một chi nấm có khoảng 40 loài, phân bố rộng rãi ở các vùng ôn đới phía bắc.[2]

  1. ^ Lyophyllum P. Karst. 1881”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2010. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 395. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0153701867-001867lyophyllum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)