User Tools

Site Tools


0153600743-000743cyphella

Cyphella là một chi nấm trong họ Cyphellaceae. Chi này chứa 2 loài phân bố rộng rãi.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 187. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0153600743-000743cyphella.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)