User Tools

Site Tools


0152901827-001827lindtneria

Lindtneria là một chi nấm thuộc họ Stephanosporaceae. Chi này phân bố rộng khắp và có tám loài.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 384. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0152901827-001827lindtneria.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)