User Tools

Site Tools


0151301485-001485hyphodermella

Hyphodermella là một chi nấm thuộc họ Phanerochaetaceae. Chi này phân bố rộng khắp và có ba loài.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 330. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0151301485-001485hyphodermella.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)