User Tools

Site Tools


0150602849-002849tephrocybe

Tephrocybe chi của khoảng 40 loài nấm phân phối rộng rãi trong khu vực ôn đới.[1] Chi này được định nghĩa bởi nhà nghiên cứu nấm Marinus Anton Donk năm 1962.[2]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 681. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  2. ^ Donk MA. (1962). “The generic names proposed for the Agaricaceae”. Beihefte zur Nova Hedwigia 5: 284. 
0150602849-002849tephrocybe.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)