User Tools

Site Tools


0150101102-001102gymnopilus-abramsii

Gymnopilus abramsii là một loài nấm trong họ Cortinariaceae. Nó được miêu tả bởi nhà nấm học người Mỹ Murrill vào năm 1917.[1][2]

List of Gymnopilus species

  1. ^ Murrill WA. (1917). “Gymnopilus”. North American Flora 10: 193–215. 
  2. ^ Hesler LR. (1969). North American Species of Gymnopilus (Mycologia Memoir Series: No 3). Knoxville, Tennessee: Lubrecht & Cramer Ltd. tr. 67. ISBN 0-945345-39-9. 
0150101102-001102gymnopilus-abramsii.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)