User Tools

Site Tools


0149801290-001290gyrophanopsis-zealandica

Gyrophanopsis zealandica là một loài nấm thuộc chi đơn loài Gyrophanopsis, họ Meruliaceae. Chúng được Jülich mô tả lần đầu vào năm 1979.[1]

  1. ^ Jülich W. (1979). “Studies in resupinate Basidiomycetes - V. On some new taxa”. Persoonia 10 (3): 325–36. 
0149801290-001290gyrophanopsis-zealandica.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)