User Tools

Site Tools


0147001067-001067gloiocephala

Gloiocephala là một chi nấm trong họ Physalacriaceae. Chi này phân bố rộng rãi này chứa 30 loài.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 285. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0147001067-001067gloiocephala.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)