User Tools

Site Tools


0146900475-000475catathelasma-evanescens

Catathelasma evanescens là một loài nấm trong họ Tricholomataceae, là loài điển hình của chi Catathelasma. Loài được mô tả ban đầu Ruth Ellen Harrison Lovejoy năm 1910.[1] Nó được tìm thấy ở North America.

  1. ^ Lovejoy RH. (1910). “Some New saprophytic fungi of the middle Rocky Mountain region”. Botanical Gazette, Crawfordsville 50 (3): 383–85. 
0146900475-000475catathelasma-evanescens.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)