User Tools

Site Tools


0145501059-001059glabrocyphella

Glabrocyphella là một chi nấm thuộc họ Marasmiaceae. Chi này phân bố rộng rãi và chứa 13 loài.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 283. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0145501059-001059glabrocyphella.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)