User Tools

Site Tools


0144000661-000661coprinellus-pyrrhanthes

Coprinellus pyrrhanthes là một loài nấm trong họ Psathyrellaceae. Nó được miêu tả đầu tiên là Coprinus pyrrhanthes bởi nhà nấm học Henri Romagnesi năm 1951, sau đó được xếp vào chi Coprinellus năm 2001.[1]

  1. ^ Redhead SA, Vilgalys R, Moncalvo J-M,Johnson J & Hopple, JS Jr. (2001). “Coprinus Pers. and the disposition of Coprinus species sensu lato”. Taxon 50 (1): 203–41. 
0144000661-000661coprinellus-pyrrhanthes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)