User Tools

Site Tools


0142602175-002175palaeocephala

Palaeocephala là một chi nấm. Đây là chi đơn loài, chứa một loài Palaeocephala cymatelloides, được mô tả bởi Rolf Singer năm 1962.[1] Theo Từ điển nấm, chi này được phân loài thuộc họ Marasmiaceae hoặc Physalacriaceae;[2] cơ sở dữ liệu MycoBank đưa nó vào trong Marasmiaceae.[3]

  1. ^ Singer R. (1961). “Diagnoses fungorum novorum Agaricalium II”. Sydowia 15 (1–6): 45–83. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 491. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  3. ^ Palaeocephala Singer 1962”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2010. 
0142602175-002175palaeocephala.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)