User Tools

Site Tools


0142500660-000660coprinellus-plagioporus

Coprinellus plagioporus là một loài nấm trong họ Psathyrellaceae. Nó được miêu tả đầu tiên là Coprinus plagioporus bởi nhà nấm học Henri Romagnesi năm 1941, sau đó được xếp vào chi Coprinellus năm 2001.[1]

  1. ^ Redhead SA, Vilgalys R, Moncalvo J-M,Johnson J & Hopple, JS Jr. (2001). “Coprinus Pers. and the disposition of Coprinus species sensu lato”. Taxon 50 (1): 203–41. 
0142500660-000660coprinellus-plagioporus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)