User Tools

Site Tools


0139400658-000658coprinellus-marculentus

Coprinellus marculentus là một loài nấm trong họ Psathyrellaceae. Nó được miêu tả đầu tiên là Coprinus marculentus bởi nhà nấm học Max Britzelmayr năm 1893, sau đó được xếp vào chi Coprinellus năm 2001.[1]

  1. ^ Redhead SA, Vilgalys R, Moncalvo J-M,Johnson J & Hopple, JS Jr. (2001). “Coprinus Pers. and the disposition of Coprinus species sensu lato”. Taxon 50 (1): 203–41. 
0139400658-000658coprinellus-marculentus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)