User Tools

Site Tools


0139100991-000991floccularia

Floccularia là một chi nấm trong họ Agaricaceae. Chi này có 6 loài, phân bố rộng rãi, đặc biệt là ở các vùng khí hậu nóng ở bắc bán cầu.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford: CABI. tr. 259. ISBN 0-85199-826-7. 
0139100991-000991floccularia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)