User Tools

Site Tools


0138201744-001744leptobrachium-hasseltii

Cóc Hasselt Leptobrachium hasseltii là một loài có được tìm thấy ở Nam Á. Loài này được mô tả bởi Van Kampen vào năm 1905.

Loài này là loài đặc hữu của Đông Nam Á, nó sinh sống ở độ cao 1570 mét:

  1. ^ Diesmos, A., Alcala, A., Brown, R., Afuang, L., Gee, G., Sukumaran, J., Yaakob, N., Leong Tzi Ming, Yodchaiy Chuaynkern, Kumthorn Thirakhupt, Das, I., Iskandar, D., Mumpuni, Robert Inger, Stuebing, R., Yambun, P., Maklarin Lakim & Kusrini, M. (2009). “Leptobrachium hasseltii”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.1. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2013. 
  • Tschudi, 1838: Classification der Batrachier, mit Berucksichtigung der fossilen Thiere dieser Abtheilung der Reptilien, tr. 1-99 (texte intégral).

Phương tiện liên quan tới Leptobrachium hasseltii tại Wikimedia Commons ]]

0138201744-001744leptobrachium-hasseltii.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)