User Tools

Site Tools


0137700657-000657coprinellus-hiascens

Coprinellus hiascens là một loài nấm trong họ Psathyrellaceae. Nó được miêu tả đầu tiên là Agaricus hiascens bởi nhà nấm học Elias Magnus Fries năm 1821, sau đó được xếp vào chi Coprinellus năm 2001.[1]

  1. ^ Redhead SA, Vilgalys R, Moncalvo J-M,Johnson J & Hopple, JS Jr. (2001). “Coprinus Pers. and the disposition of Coprinus species sensu lato”. Taxon 50 (1): 203–41. 
0137700657-000657coprinellus-hiascens.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)