User Tools

Site Tools


0137600272-000272b-c-nh-c-ng

Bọ cánh cứng là nhóm côn trùng với số lượng loài lớn nhất được biết đến. Chúng được phân loại thành bộ Cánh cứng (Coleoptera phát âm /ˌkoʊliˈɒptərə/; từ tiếng Hy Lạp κολεός, koleos nghĩa là "màng bọc, bao, vỏ, áo" và πτερόν, pteron nghĩa là "cánh"), gồm nhiều loài được mô tả hơn bất kỳ bộ nào khác trong giới động vật, chiếm khoảng 25% tất cả các dạng sống đã biết.[1] Khoảng 40% côn trùng được mô tả là bọ cánh cứng (khoảng 400.000 loài[2]) và ngày càng nhiều loài mới được khám phá.

Bộ Coleoptera
 • Phân bộ Adephaga Schellenberg, 1806
 • Phân bộ Archostemata Kolbe, 1908
 • Phân bộ Myxophaga Crowson, 1955
 • Phân bộ Polyphaga Emery, 1886
  • Cận bộ Bostrichiformia Forbes, 1926
  • Cận bộ Cucujiformia Lameere, 1938
   • Siêu họ Chrysomeloidea Latreille, 1802
   • Siêu họ Cleroidea Latreille, 1802
   • Siêu họ Cucujoidea Latreille, 1802
    • Alexiidae Imhoff, 1856
    • Biphyllidae LeConte, 1861
    • Boganiidae Sen Gupta and Crowson, 1966
    • Bothrideridae Erichson, 1845
    • Byturidae Jacquelin du Val, 1858
    • Cavognathidae Sen Gupta and Crowson, 1966
    • Cerylonidae Billberg, 1820
    • Coccinellidae Latreille, 1807
    • Corylophidae LeConte, 1852
    • Cryptophagidae Kirby, 1937
    • Cucujidae Latreille, 1802
    • Discolomatidae Horn, 1878
    • Endomychidae Leach, 1815
    • Erotylidae Latreille, 1802
    • Helotidae Reitter, 1876
    • Hobartiidae Sen Gupta & Crowson, 1966
    • Kateretidae Erichson trong Agassiz, 1846 (= Brachypteridae. ICZN Op., 1916, 1999).
    • Laemophloeidae Ganglbauer, 1899
    • Lamingtoniidae Sen Gupta & Crowson, 1966
    • Languriidae Crotch, 1873
    • Latridiidae Erichson, 1842
    • Monotomidae Laporte, 1840
    • Nitidulidae Latreille, 1802
    • Passandridae Erichson, 1845
    • Phalacridae Leach, 1815
    • Phloeostichidae Reitter, 1911
    • Propalticidae Crowson, 1952
    • Protocucujidae Crowson, 1954
    • Silvanidae Kirby, 1937
    • Smicripidae Horn, 1879
    • Sphindidae Jacquelin du Val, 1860
   • Siêu họ Curculionoidea Latreille, 1802
   • Siêu họ Lymexyloidea Fleming, 1821
   • Siêu họ Tenebrionoidea Latreille, 1802
    • Aderidae Winkler, 1927
    • Anthicidae Latreille, 1819
    • Archeocrypticidae Kaszab, 1964
    • Boridae C. G. Thomson, 1859
    • Chalcodryidae Watt, 1974
    • Ciidae Leach, 1819 (= Cisidae)
    • Melandryidae Leach, 1815
    • Meloidae Gyllenhal, 1810
    • Mordellidae Latreille, 1802
    • Mycetophagidae Leach, 1815
    • Mycteridae Blanchard, 1845
    • Oedemeridae Latreille, 1810
    • Perimylopidae St. George, 1939
    • Prostomidae C. G. Thomson, 1859
    • Pterogeniidae Crowson, 1953
    • Pyrochroidae Latreille, 1807
    • Pythidae Solier, 1834
    • Ripiphoridae Gemminger & Harold, 1870 trước đây là Rhipiphoridae
    • Salpingidae Leach, 1815
    • Scraptiidae Mulsant, 1856
    • Stenotrachelidae C. G. Thomson, 1859
    • Synchroidae Lacordaire, 1859
    • Tenebrionidae Latreille, 1802
    • Tetratomidae Billberg, 1820
    • Trachelostenidae Lacordaire, 1859
    • Trictenotomidae Blanchard, 1845
    • Ulodidae Pascoe, 1869
    • Zopheridae Solier, 1834
  • Cận bộ Elateriformia Crowson, 1960
   • Siêu họ Buprestoidea Leach, 1815
   • Siêu họ Byrrhoidea Latreille, 1804
    • Byrrhidae Latreille, 1804
    • Callirhipidae Emden, 1924
    • Chelonariidae Blanchard, 1845
    • Cneoglossidae Champion, 1897
    • Dryopidae Billberg, 1820
    • Elmidae Curtis, 1830
    • Eulichadidae Crowson, 1973
    • Heteroceridae MacLeay, 1825
    • Limnichidae Erichson, 1846
    • Lutrochidae Kasap and Crowson, 1975
    • Psephenidae Lacordaire, 1854
    • Ptilodactylidae Laporte, 1836
   • Siêu họ Dascilloidea Guerin-Meneville, 1843
   • Siêu họ Elateroidea Leach, 1815
    • Artematopodidae Lacordaire, 1857 (= Eurypogonidae)
    • Brachypsectridae Leconte & Horn, 1883
    • Cantharidae Imhoff, 1856
    • Cerophytidae Latreille, 1834
    • Drilidae Blanchard, 1845
    • Elateridae Leach, 1815
    • Eucnemidae Eschscholtz, 1829
    • Lampyridae Latreille, 1817 (đom đóm)
    • Lycidae Laporte, 1836
    • Omalisidae Lacordaire, 1857
    • Omethidae LeConte, 1861
    • Phengodidae LeConte, 1861
    • Plastoceridae Crowson, 1972
    • Podabrocephalidae Pic, 1930
    • Rhinorhipidae Lawrence, 1988
    • Telegeusidae Leng, 1920
    • Throscidae Laporte, 1840 (= Trixagidae)
   • Siêu họ Scirtoidea Fleming, 1821
  • Cận bộ Scarabaeiformia Crowson, 1960
   • Siêu họ Scarabaeoidea Latreille, 1802
    • Belohinidae Paulian, 1959
    • Bolboceratidae Laporte de Castelnau, 1840
    • Ceratocanthidae White, 1842 (= Acanthoceridae)
    • Diphyllostomatidae Holloway, 1972
    • Geotrupidae Latreille, 1802
    • Glaphyridae MacLeay, 1819
    • Glaresidae Semenov-Tian-Shanskii & Medvedev, 1932
    • Hybosoridae Erichson, 1847
    • Lucanidae Latreille, 1804
    • Ochodaeidae Mulsant & Rey, 1871
    • Passalidae Leach, 1815
    • Pleocomidae LeConte, 1861
    • Scarabaeidae Latreille, 1802: Họ Bọ hung
    • Trogidae MacLeay, 1819
  • Cận bộ Staphyliniformia Lameere, 1900
 • Phân bộ †Protocoleoptera Patrice Bouchard, 2011
 1. ^ James K. Liebherr và Joseph V. McHugh trong Resh V. H., R. T. Cardé (chủ biên) 2003. Encyclopedia of Insects. Academic Press.
 2. ^ P. M. Hammond 1992. Species inventory. Tr. 17–39 trong Global Biodiversity, Status of the Earth's Living Resources, B. Groombridge, Chapman and Hall, Luân Đôn. 585 trang. ISBN 978-0-412-47240-4
0137600272-000272b-c-nh-c-ng.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)