User Tools

Site Tools


0137500986-000986flammulina

Flammulina là một chi nấm trong họ Physalacriaceae. Chi này phân bố rộng rãi ở các vùng ôn hòa, với khoảng 10 loài.[2]

  1. ^ Flammulina P. Karst. 1891”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2011. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 259. ISBN 9780851998268. 
0137500986-000986flammulina.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)