User Tools

Site Tools


0135800985-000985flagelloscypha

Flagelloscypha là một chi nấm trong họ Niaceae. Chi này phân bố rộng rãi và có 25 species.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 258. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0135800985-000985flagelloscypha.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)