User Tools

Site Tools


0134802524-002524s-n-v-n-ng-qu-c-t-yokohama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0134802524-002524s-n-v-n-ng-qu-c-t-yokohama [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​caption class="​fn org">​Sân vận động quốc tế Yokohama <​br/>​(Sân vận động Nissan)</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​NISSANSTADIUM20080608.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​NISSANSTADIUM20080608.JPG/​300px-NISSANSTADIUM20080608.JPG"​ width="​300"​ height="​199"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​NISSANSTADIUM20080608.JPG/​450px-NISSANSTADIUM20080608.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​NISSANSTADIUM20080608.JPG/​600px-NISSANSTADIUM20080608.JPG 2x" data-file-width="​3008"​ data-file-height="​2000"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên đầy đủ</​th><​td>​
 +Sân vận động Quốc tế Yokohama</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td class="​label">​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Nhật Bản" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​23px-Flag_of_Japan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​35px-Flag_of_Japan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​45px-Flag_of_Japan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​35°30′36,​16″B</​span>​ <span class="​longitude">​139°36′22,​49″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​35,​5°B 139,​6°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​35.50000;​ 139.60000</​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chủ sở hữu</​th><​td class="​agent">​
 +Thành phố Yokohama</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà điều hành</​th><​td class="​agent">​
 +Yokohama Sports Association,<​br/>​Yokohama F. Marinos</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sức chứa</​th><​td>​
 +72.327</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mặt sân</​th><​td>​
 +Grass</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​ccc">​Công trình xây dựng</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khánh thành</​th><​td>​
 +1 tháng 3 năm 1998</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi phí xây dựng</​th><​td>​
 +60,3 tỉ yên</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​ccc">​Người thuê sân</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​center>​Yokohama F. Marinos</​center></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sân vận động quốc tế Yokohama</​b>​ (tiếng Nhật: 横浜国際総合競技場) là một sân vận động đa năng ở Yokohama, Nhật Bản, đóng vai trò chủ chốt trong kỳ tranh giải vô địch bóng đá thế giới 2002.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới International Stadium Yokohama tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trang web chính thức</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các sân vận động giải vô địch bóng đá thế giới 2002</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hàn Quốc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Busan</​li>​
 +<​li>​Daegu</​li>​
 +<​li>​Daejeon</​li>​
 +<​li>​Gwangju</​li>​
 +<​li>​Incheon</​li>​
 +<​li>​Jeju</​li>​
 +<​li>​Jeonju</​li>​
 +<​li>​Seoul</​li>​
 +<​li>​Suwon</​li>​
 +<​li>​Ulsan</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nhật Bản</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Kashima</​li>​
 +<​li>​Kobe</​li>​
 +<​li>​Miyagi</​li>​
 +<​li>​Niigata</​li>​
 +<​li>​Ōita</​li>​
 +<​li>​Osaka</​li>​
 +<​li>​Saitama</​li>​
 +<​li>​Sapporo</​li>​
 +<​li>​Shizuoka</​li>​
 +<​li>​Yokohama</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:Sơ khai bóng đá Nhật Bản
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181010193143
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.172 seconds
 +Preprocessor visited node count: 865/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18524/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1704/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 126.541 ​     1 -total
 + ​79.53% ​ 100.634 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Stadium
 + ​66.00% ​  ​83.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.91% ​  ​15.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​2002_FIFA_World_Cup_stadiums
 + ​11.40% ​  ​14.426 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.08% ​  ​14.026 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  8.17%   ​10.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  5.87%    7.424      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.77%    7.298      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  5.64%    7.133      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776092-0!canonical and timestamp 20181010193143 and revision id 26151523
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0134802524-002524s-n-v-n-ng-qu-c-t-yokohama.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)