User Tools

Site Tools


0134401439-001439hemimycena

Hemimycena là một chi nấm trong họ Mycenaceae. Chi này phân bố phổ biến, và có about 50 species.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 311. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0134401439-001439hemimycena.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)