User Tools

Site Tools


0134201301-001301h-i-ng-h-a-b-nh-v-ph-t-tri-n-li-n-bang

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0134201301-001301h-i-ng-h-a-b-nh-v-ph-t-tri-n-li-n-bang [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang</​b>​ (tiếng Miến Điện: <span lang="​my"​ title="​Văn bản tiếng Miến Điện">​နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ</​span>;​ <​small>​IPA:​ </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[nàiNŋàNdɔ̀ éiʤáN θàja yéi n̥ḭN pʰṵNpʰyo yéi kaùNsì]</​span>;​ viết tắt từ tiếng Anh là <​b>​SPDC</​b>​),​ hay <​b>​Hội đồng Quốc gia vì Hoà bình và Phát triển</​b>,<​sup id="​cite_ref-hqhp_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là tên gọi chính thức của một cơ quan quyết định tối cao của chính quyền quân sự Myanmar. Cơ quan này bị nhiều người buộc tội là đã khủng bố dã man các nhóm sắc tộc thiểu số, các nhóm đối lập, sinh viên và những nhà hoạt động nhân quyền.
 +</​p><​p>​Từ 1988 đến 1997, Hội đồng này có tên là <​b>​Hội đồng Quốc gia Phục hồi Luật pháp và Trật tự</​b>,​ hay còn được dịch là <​b>​Hội đồng Khôi phục Trật tự và Pháp luật Liên bang</​b>​.<​sup id="​cite_ref-hqhp_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​Tháng 9 năm 1988, bằng cách tiến hành đảo chính, Hội đồng nắm toàn bộ quyền lãnh đạo đất nước Miến Điện. Năm 1990, cơ quan này bác bỏ kết quả cuộc bầu cử năm 1990 mà khi đó Liên minh Dân chủ Quốc gia giành thắng lợi áp đảo. Ngày 15 tháng 11 năm 1997, Hội đồng Khôi phục Trật tự và Pháp luật Liên bang bị những người lãnh đạo của nó giải thể và được tổ chức lại thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang. Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thống tướng Than Shwe thay mặt lãnh đạo Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang tuyên bố giải thể cơ quan này.
 +</​p><​p>​Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang bao gồm tổng tư lệnh bộ ngành và tư lệnh quân khu. 19 thành viên của junta dường như có được nhiều quyền hành hơn cả Thủ tướng Chính phủ. Một số thành viên của junta còn giữ chức vị Bộ trưởng trong chính phủ.
 +</​p><​p>​Các lãnh tụ tối cao của Hội đồng Khôi phục Trật tự và Pháp luật Liên bang và sau đó là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang lần lượt gồm:
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181027214224
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.206 seconds
 +Preprocessor visited node count: 236/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6152/​2097152 bytes
 +Template argument size: 565/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 647/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.121/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 190.203 ​     1 -total
 + ​82.69% ​ 157.286 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-my
 + ​81.52% ​ 155.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LangWithName
 + ​79.30% ​ 150.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +  6.82%   ​12.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  6.09%   ​11.590 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.32%    6.308      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.14%    4.065      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IPA2
 +  1.83%    3.478      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.17%    2.229      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_t&#​7893;​_ch&#​7913;​c
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​24208-0!canonical and timestamp 20181027214224 and revision id 44130120
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0134201301-001301h-i-ng-h-a-b-nh-v-ph-t-tri-n-li-n-bang.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)