User Tools

Site Tools


0133201592-001592l-v-h-ng

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0133201592-001592l-v-h-ng [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lê Vũ Hùng</​b>​ (1952 - 2003) là Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Lê Vũ Hùng sinh ngày 21 tháng 12 năm 1952 tại xã Nhơn Ái, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (ngày nay thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) trong một gia đình cán bộ kháng chiến chống Pháp. Trước năm 1975, là một thanh niên cần cù, hiếu học, ông đã vượt mọi khó khăn, học tập và trở thành một nhà giáo.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, từ tháng 5 đến tháng 10-1975, ông được cử làm Trưởng ban Điều hành Trường phổ thông cấp 2-3 Lai Vung, nay là trường Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, ông được chuyển về dạy ở Trường phổ thông cấp 3 Đồng Tháp.
 +</​p><​p>​Trong thời gian dạy học ở trường này, từ 1879 đến 1982, ông đã lần lượt qua các chức vụ: thư ký Công đoàn, Phó bí thư Đoàn trường, Ủy viên Ban chấp hành Thị đoàn Sa Đéc, rồi Phó hiệu trưởng nhà trường.
 +</​p><​p>​Từ năm 1982 đến 1988, ông công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và đảm nhiệm lần lượt các chức vụ: Cán bộ nghiên cứu Văn phòng, Phó chánh Văn phòng rồi Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
 +</​p><​p>​Từ năm 1988 đến 1997, ông được bổ nhiệm là Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp (bổ nhiệm khi chỉ mới 36 tuổi - Giám đốc Sở trẻ nhất nước lúc bấy giờ). Trong thời gian này ông còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4 <sup id="​cite_ref-dt_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Tỉnh ủy viên khóa V, Bí thư Ban cán sự Đảng Sở Giáo dục và Đào tạo.
 +</​p><​p>​Năm 1998, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trở thành một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành, ông tham gia quản lý nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Khoa giáo Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Thể dục - Thể thao, Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam...
 +</​p><​p>​Ông mất ngày 27-05-2003 tại Hà Nội sau một cơn đau đột ngột, BV Hữu Nghị HN chẩn đoán do suy thận cấp. Ông được an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.
 +</p>
 +
 +<p>* Huân chương Lao động hạng 3
 +</​p><​p>​Ngày 9-1-2013, để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp GDĐT ở Đồng Tháp nói riêng, cả nước nói chung. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường (và cũng là 10 năm ngày mất của ông), Trường Đại học Đồng Tháp đã khánh thành thư viện mang tên cố Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Vũ Hùng.<​sup id="​cite_ref-dt_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181029060808
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.171 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1309/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7643/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1601/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1034/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 955 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.604 ​     1 -total
 + ​97.82% ​ 146.340 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​86.39% ​ 129.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​32.16% ​  ​48.118 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​19.63% ​  ​29.368 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 + ​15.33% ​  ​22.939 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 + ​10.42% ​  ​15.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +  8.30%   ​12.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i_theo_ng&​agrave;​y
 +  7.80%   ​11.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.90%   ​10.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​n&#​259;​m
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772021-0!canonical and timestamp 20181029060808 and revision id 26353573
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0133201592-001592l-v-h-ng.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)